Copyright © SELDOM

Poniżej przedstawiamy informator o wszystkich  materiałach i decyzjach, które są niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Gdzie i co załatwić

DZIAŁKA WE WROCŁAWIU:

 

   Urząd Miejski (pl. Nowy Targ 1/8)

wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP),

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzję taka wydaje się tylko w przypadku braku obowiązującego MPZP na obszarze inwestycji)

wydawanie decyzji pozwolenia na budowę

   Urząd Miejski, Wydział Geodezji i Katastru (al. Kromera 44)

wydawanie map d/c opiniodawczych

wydawanie map i wypisów ewidencji gruntów

   Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ul. Długa 33) - dot. miasta Wrocławia

zezwolenia na lokalizację wjazdu z drogi gminnej (uzgodnienia wjazdu)

   MPWiK (ul. Na Grobli 14/16)

zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków (także z szamb)

   WPO ALBA (ul. Ostrowskiego 7)lub inne przedsiębiorstwo

zapewnienie odbioru nieczystości stałych i płynnych

   EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Wrocław (ul. Trzebnicka 35/37)

warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej

   Dolnośląska Spółka Gazownictwa, (ul. Ziębicka 44)

warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej

 

DZIAŁKA POZA WROCŁAWIEM:

 

   Urząd Gminy (Urząd Miasta i Gminy):

wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp)

wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzję taka wydaje się tylko
w przypadku braku obowiązującego mpzp na obszarze inwestycji)

zezwolenia na lokalizację wjazdu z drogi gminnej (uzgodnienia wjazdu)

   Starostwo Powiatowe

mapy opiniodawcze,

wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

wydawanie decyzji pozwoleń na budowę

zezwolenia na lokalizację wjazdu z drogi powiatowej (uzgodnienia wjazdu)

   Dostawy mediów (woda, prąd, gaz, odpady komunalne):

dostawa wody: gminne spółki komunalne (usług komunalnych),

odbiór nieczystości płynnych (ścieków): gminne spółki komunalne (usług komunalnych),

(zapewnienia odbioru ścieków z szamb wystawiają również zakłady prywatne świadczące lokalnie takie usług)

odbiór nieczystości stałych (śmieci): podobnie jak dla ścieków

dostawa energii elektrycznej: odpowiedni Rejon Dystrybucji EnergiaPro S.A.

             (Wrocław, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Strzelin, Środa Śląska)

dostawa gazu: Dolnośląska Spółka Gazownicza

   Inne:

zjazd z drogi krajowej: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, o/Wrocław,

53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 186

        Materiały niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

 

1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), lub decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu, wydaje:

         -  dla działek w m. Wrocławiu  -  Urząd Miejski we Wrocławiu,

         -  dla działek poza obrębem m. Wrocławia  -  właściwy Urząd Gminy

            (Urząd Miasta i Gminy).

2. mapa geodezyjna opiniodawcza w skali 1:500 terenu, na którym będzie projektowana zabudowa (nie dotyczy jeśli Inwestor posiada już wykonaną mapę d/c projektowych),

        mapę można zakupić:

         -  dla działek we Wrocławiu: Zarząd Geodezji i Katastru, ul. Kromera 44

             (parter)

         -  dla działek poza obrębem m. Wrocławia  : właściwy Wydział Geodezji -  

             Starostwo Powiatowe

3. mapa dla celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodetę,

              mapę dla celów projektowych w skali 1:500 można zamówić u  

              współpracujących  z naszym Biurem geodetów

4. zakupiony projekt budowlany wybranego budynku (komplet - 4 egz.),

5. wypis z Aktu Notarialnego (kserokopia),

6. wypis z ewidencji rejestru gruntów i  budynków,

7. warunki techniczne dla dostawy mediów:

        - warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej (zapewnienie

          dostarczenia wody dla projektowanej i inwestycji),

        - warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, lub zapewnienie odbioru

          nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego (szamba),

        - zapewnienie odbioru nieczystości stałych,

        - techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej,

        - warunki techniczne dla dostawy gazu (jeśli są wymagane),

        - zmianę użytkowania z upraw rolniczych na nierolnicze (jeśli jest

          wymagane),

        - uzgodnienie zjazdu na działkę z drogi krajowej, wojewódzkiej,

          powiatowej lub gminnej.

 

Przed zakupem wybranego projektu budynku prosimy skonsultować z Biurem możliwości lokalizacji budynku na działce oraz zgodność cech (parametrów) wybranego budynku z założeniami MPZP (lub decyzji o warunkach zabudowy).